Ara
Numele şi prenumele:
Tara
Poşta Electronica
 
 
 

CONSTİTUTİA FEDERATİEİ MUNCİTORİLOR DİN İNDUSTRİA ALİMENTARA, İNDUSTRİA PADURİLOR, TURİSM Şİ AGRİCULTURA AVRASYA

ARTİCOLUL 1- : DENUMİREA, SEDİUL Şİ LOCATİA FEDERATİEİ

a) Denumirea federatiei este: “FEDERATİA MUNCİTORİLOR DİN İNDUSTRİA ALİMENTARA, İNDUSTRİA PADURİLOR, TURİSM Şİ AGRİCULTURA AVRASYA” ın forma prescurtata “AGTİF”

b) Sediul şi Locatia federatiei: Str. Konaklar, Nr.1, 34330 4. Levent/İstanbul, Sediul Principal al Sindicatului Muncitorilor- Tekgıda. In cazul unei eventuale schimbari, administratia este responsabila sa ınştiinteze organele competente.

ARTİCOLUL 2-: OBİECTİVELE Şİ PRİNCİPİİLE FEDERATİEİ

Federatia Muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura Avrasya, este o organizatie interntionala a sindicatelor muncitoreşti ce activeaza pentru drepturile omului, libertatea, democratia şi dreptatea sociala sindicala a muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura.

Sindicatele membre ale federatiei sunt libere sa-şi desfaşoare activitatea conform prprilor norme avand ın vedere ınsa principiilor federatiei.

Avand ın vedere asociatiile ce au sedii ın diferite state din zona Euroasiatica, membrii asociatiei au ca scop o organizare şi o tranzactie comuna. Penru atingerea obiectivului, se intentioneaza promovarea strategiilor de organizare comuna.

In momentuL ın care drepturile colective sunt ıncalcate, Federatia poate folosi dreptul organizatiei, dreptul la greva ce include şi protestele dincolo de granite, şi tot ın acest scop poate apela la solidaritatea internationala.

Federatia are ca scop, exprimarea clara pe platformele internationale a opiniilor muncitoreşti legate de problemele sociale economice şi politice a muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura indiferent de limba, religie, culoare, sex, gandire politica.

Prin solidaritatea şi cooperarea tuturor sindicatelor membre, federtia intentioneaza sa aduca ımbunatatiri ın viata culturala şi sociala a muncitorilor cat şi ın asigurarea locului de munca al acestora ın scopul atingerii standardelor omeneşti normale de munca pentru muncitorii din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura. Conditia principala este asigurarea valorilor fundamentale muncitoreşti.

In lupta sa pentru dezvoltarea sociala a muncitorilor, federatia actievaza pentru pace locala, libertate şi self-determination. In calea efortului de democratizare, ıncerca sa anihileze diferentele dintre statele industriale ın stadiu de dezvoltare, luptand totodata ımpotriva gandirii feudale a dictatului militar, exploatarii economice şi imperialismului.

ARTİCOLUL 3-: OBİECTİVUL PRİNCİPAL Şİ ACTİVİTATEA FEDERATİEİ

In scopul atingerii obiectivului principal, Federatia ıncearca sa organizeze o activitate sindicala comuna pentru a reprezenta şi dezvolta interesele muncitorilor pe marginea centralizarii capitalului statal şi mondial precum şi pentru interitatea economica.

Federatia sprijina eforturile pentru dezvoltarea sociala economica şi democratica a standardelor muncitoreşti a muncitorilor din asociatiile membre ale federatei. Rolul principal al federatiei este asigurarea unei continue dezvoltari şi a asigurarii sociale a muncitorilor ın cadrul Contractelor de munca semnate de catre patroni sau reprezentantii acestora. De aceea, federatia solicita şi asigura drepturile şi libertatile muncitoreşti pentru toti membrii sai.

Pe marginea propriei independente, federatia este deschisa catre toate parteneriatele cu celelate asociatii sindicale İnernationale.

ARTİCOLUL 4-: DREPTURİLE Şİ ACTİVİTATEA FEDERATİEİ

 • Sustinerea unei organizari precum şi a unei tranzactii comune ın cazul

muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura din statele ın curs de dezvoltare, din statele ın care se lupta pentru sustinerea sindicatelor muncitoreşti precum şi ın cazul asociatiilor ce au sedii ın diferite state din zona Euroasiatica.

 • Centralizarea atentiei asupra problemelor sociale şi economice İnternationale ale

muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura

c) Schimbul de opinii şi activarea operatiilor de coordinare pentru determinarea prioritatilor şi numirea misiunilor

d) Asigurarea suportului material cat şi spiritual ın cazul disputelor social economice totodata folosirea elementelor de solidaritate.

e) Parteneriatele cu celelalte İnstitutii İnternationale muncitoreşti

f) Punerea principiilor ın aplicare prin intermediul sindicatelor membre. Pentru atingerea obiectivelor mentionate ın paragrafele anterioare, Federatia va constitui un fond de solidaritate.

g) Federatia va activa ın totalitate ıntru beneficile membrelor sale.

ARTİCOLUL 5-: CALİTATEA DE MEMBRU AL FEDERATİEİ

 • Calitatea de membru permanent: Pot deveni membri ai Federatiei sindicatele

İndustriei Alimentare, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura ınfiintate de catre muncitorii din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura. Sindicatele ce doresc sa devina membre vor depune o cerere scrisa ın atentia Federatiei. Comitetul Director trimite adresa scrisa catre Directia Generala.

 • Calitatea de membru observator: Sindicatele ce au transmis o adresa scrisa pentru

calitatea de membru permanent, şi nu au primit ınca un raspuns, sunt numiti membrii observatori.

ARTİCOLUL 6-: DEMİSİA MEMBRİLOR

Cererea de demisie se va transmite cu 6 luni ınnainte de finele anului calendaristic. Demisia se valideaza la ınceputul anului calendaristic.

ARTİCOLUL 7-: EXULSAREA DİN CALİTATEA DE MEMBRU

Daca Sindicatul membru

 • deşi anuntat fiind va ıntarzia plata cotizatiei pe doi ani sau
 • va activa contrar normelor Federatei, Directia Generala hotareşte expulzarea acestuia din functia de membru.

Acesta poate contesta hotararea Directiei Generale.

ARTİCOLUL 8-: ORGANELE COMPETENTE ALE FEDERATİEİ

 1. Adunarea Generala
 2. Comitetul Director
 3. Directia Generala
 4. Secretariatul Federatiei
 5. Comitetul Disciplinal al Federatiei
 6. Comitetul İnspector

ARTİCOLUL 9-: ADUNAREA GENERALA A FEDERATİEİ

Adunarea Generala este organul cel mai competent al Federatiei. Adunarea Generala se ıntruneşte o data la 4 ani. Locul, ziua şi ora comtetului general este stabilita de catre Directia Generala.

Agenda Adunarii Generale va fi transmisa membrilor cu cel putin 3 luni ınnainte. Pregatirile Adunarii Generale apartin Secretarului General. Totalitatea rapoartelor şi propunerilor, se vor transmite membrilor cu cel putin 3 luni ınnainte de Adunarea Generala. Organele membre cat şi Directia Generala pot avea propuneri.

Directia generala este formata din reprezentantii sindicatelor muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura membre ale Federatiie. Numarul reprezentantilor va fi stabilit de catre sindicat, sindicatul achitand totodata şi cheltuielile reprezentantlor. Reprezentantul poate tine locul altui reprezentant din cadrul aceluiaşi sindicat. Fiecare stat va avea un reprezentant ın Adunarea Generala. In fruntea Adunarii Generale se afla Directia Generala.

Toti membrii ce au platit cotizatiile la timp au drept de vot ın cadrul Adunarii Generale. Numarul Membrilor cu drept de vot se stabileşte ın functie de numarul cotizatiilor anuale platite.

In cadrul Adunarii Generale se vor discuta numai aspectele prezentate ın agenda. Noile articole se accepta numai şi numai cu un procent de 1/10 propuneri scrise de catre delegati.

Pentru o buna functionare a Adunarii Generale, Directia generala poate numi comisii. In cadrul comisiilor numite, membri vor fi reprezentati just. Comisiile pot ıncepe lucrul ınnaintea Adunarii Generale. Aprobarea decisiva apartine Adunarii Generale.

ARTİCOLUL 10-: NUMARUL SUFİCİENT DE VOTURİ IN ADUNAREA GENERALA

Hotararile ın Adunarii Generale se iau cu majoritate de voturi. Insa pentru modificarea regulamentului constitutionla este nevoie de o participare de 2/3. Preşedintele General cat şi Secretarul General al Federatiei se aleg ın funtie de voturile majoritatii.

ARTİCOLUL 11-: OBLİGATİİLE ADUNARİİ GENRALE

Functiile princiale ale Adunarii Generale:

 • Alegerea Organelor Competente (Alegerile Comitetului Director)
 • Modificarea Constitutiei
 • Tratarea rapoartelor şi a propunerilor
 • Acceptarea bugetului Federatiei
 • Hotararea de desfiintare a Federatiei
 • Autorizarea Directiei Generale ın privinta cumpararii imobilelor

ARTİCOLL 12-: COMİTETUL DİRECTOR

Din Comitetul irector fac parte Directorii Generali şi Secretarii Generali. Comitetul se ıntruneşte cel putin de 2 ori pe an. In cazuri extreme se pot convoca şedinte.

ARTİCOLUL 13-: OBLİGATİİLE COMİTETULUİ DİRECTOR

 • Stabileşte politicile generale ale activitatilor desfaşurate ıntre cele doua Adunari Generale.Asigura transmiterea rapoartelor ıntocmite de catre comisii ın atentia Adunari Generale.
 • Organizarea comisiilor ın scopul tratari diferitelor probleme.
 • In cazurile necesare ıntocmeşte propuneri catre Adunarea Generala legate de modificarea Regulamentului Normativ.

ARTİCOLUL 14-: DİRECTİA GENERALA

 • Directia Generala se alege ın cadrul Adunarii Generale. Din cadrul Directiei

Generale fac parte: Preşedintele, 4 Preşedinti Adjuncti, Secretarul Prşedintelui Adjunct, Secretarul Adjunct şi 7 membrii, ın total…membrii

 • Directia Generala desfaşoara cercetari pentru a contribui ın cadrul organizatiilor

social- economice şi social culturale ale membrilor, organizeaza perioada contractelor de munca generale. Organizzeaza politicile sociale locale.

 • Pregateşte proiecte sportive, folclorice şi culturale pentru organizatiile membre,

organizand aceste proiecte.

 • Este ımputernicit sa cumpere sa vanda sau sa ınchirieze imobile ın functie de

necesitatile convenite.

 • Pune ın aplicare activitatile convenite de catre Adunarea Generala şi determinate

de catre Comitetul Director, luand hotararile administrative necesare.

 • Işi ıncepe activitatea ın urma pregatirii unei embleme şi a unei ştampile a

Federatiei Euroasiatice a muncitorilor din İndustria Alimentara, İndustria Padurilor, Turism şi Agricultura, precum şi a uui cont bancar pentru Federatie.

ARTİCOLUL 15-: SECRETARİATUL FEDERATİEİ

Din Secretariatul Federatiei fac parte: Secretarul General, Secretarii Adjuncti şi personalul ımputernicit. Secretarul general este raspunzator de executarea hotararilor luate de cartre Federatie. Tinand interesele Federatiei pe primul plan, reprezinta Federatia ın cele mai bune conditii. Secretarul General activeaza pe marginea hotararilor luate de catre Directiei Generale.

ARTİCOLUL 16-: COMİTETUL İNSPECTOR

Comitetul Director alege 7 persoane care nu fac parte din Directia Generala, supunand aceasta alegere la votul Adunarii Generale. Acest comitet, examineaza ın fiecare an calculele comitetului executor, supunandu-le aprobarii Adunarii Generale.

ARTİCOLUL 17-: BİROURİ REGİONALE

In cazul statelor ce prezinta mai multe membre ın cadrul Federatiei, acolo unde se hotareşte, se vor deschide birouri regionale. Principiile birourilor respective vor fi numite ıntocmite de catre Directia Generala a Federatiei.

Cheltuielile birourilor regionale vor fi suportate de catre statul de care apartin sau institutia din zona respectiva.

ARTİCOLUL 18-: VENİTURİLE FEDERATİEİ

 • Cotizatiile anuale ıncasate de la sindicatele membre. Cotizatia anuala se stabileşte ın functie de veniturile sindicatelor, suma anuala osciland ıntre 0.25 şi 0.50 dolari americani.
 • Venituri din proprietatile detinute, venituri din vanzarea, ınchirierea sau transferul proprietatilor detinute.
 • Donatii
 • Venituri din diferite activitati

ARTİCOLUL 19-: COTİZATİA MEMBRİLOR

Cotizatia se plateşte ın functie de numarul membrilor de la finele anului precedent, ın prima jumatate a anului calendaristic.Directia generala hotareşte suma anuala pe cap/membru al sindicatului.

ARTİCOLUL 20-: CHELTUİELİLE FEDERATİEİ

Cheltuielile Federatiei, se ıncaseaza numai cu aprobarea Directiei Generale.

Se pot face cheltuieli ın cazul educatiei, orgaizatiilor, greva şi activitati socioculturale prin solicitarea asociatiilor membre prin aprobarea Directiei Generale.

In cazul cheltuielilor de deplasare ın aceste scopur, Federatia plateşte cheltuielile respective numai cu acordul Directiei Generale.

ARTİCOLUL 21-: DESFİİNTAREA FEDERATİEİ

Desfiintarea Federatiei poate fi hotarata numai ın cadrul Adunarii Generale. Pentru luarea hotararii de desfiintare este nevoie de un procent de voturi de 2/3. Impartirea fondurilor se va hotara tot ın cadrul Adunarii Generale.

ARTİCOLUL 22- VALABİLİTATEA

Constitutia este valabila din momentul ın care Federatia primeşte adjectivuld epersoana juridica.

ARTİCOLUL 23-: MEMBRİİ FONDATORİ

TURCİA

TEKGIDA-İŞ

MUSTAFA TÜRKEL

PREŞEDİNTE GENERAL

TOLEYİS

CEMAİL BAKINDI

PREŞEDİNTE GENERAL

ŞEKER-İŞ

İSA GÖK

PREŞEDİNTE GENERAL

TARIM-İŞ

BEDRETTİN KAYKAÇ

PREŞEDİNTE GENERAL

ORMAN-İŞ

BİROL GÖK

VİCEPREŞEDİNTE GENERAL

MACEDONİA

SUTKOZ

ZORAN GEORGİJEVSKİ

PRESIDENT

AGRO- SİNDİCAT

ZİVKO DANEVSKİ

PRESIDENT

BOSNİA HERTEGOVİNA

Autonomous Trade Union Of

DR.MEHMET AVDAGİÇ

PRESIDENT

KOSOVO

BSPK

HAXHİ ARİFİ

PREŞEDİNTE

ROMANİA

AGRO-FRATIA

GEORGESCU IOAN

PRESIDENT

AGROSTARRO

NİCULAE STEFAN

PRESIDENT

CERES

Dr. Lunceanu Lucian 

PRESIDENT

MUNTENEGRU

Confederation of Trade Unions of Montenegro International Department

CEDE MİLİNİÇ

PRESIDENT

Food Agrıculture And Tobacco Industry On Montenegro

VESELİN IVANOVIC

PRESIDENT

SIRBİA

Autonomous Union of Catering and Tourism of Serbia

RADAN MİLANOVİC

PRESIDENT

AZERBAİCAN

Azerbaycan Kent Tasarrufatı(Tarım) Ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

Agrıculture And Food Industry Workers’ Trade Unıon Of Azerbaıjan

TOFİG GULİYEV

PRESIDENT

ALBANİA

Gürcistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

URUMMELAŞVİLİ ROBERT GEORGİEVİÇ

PRESIDENT

OZBECHİSTAN

Özbekistan Tarım ve gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

ŞEMSİ İSAMBAYEV

PRESIDENT

TACİCHİSTAN

Tacikistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

MİRALİ SAFAROV

PRESIDENT

KIRGIZİSTAN

Kırgizistan Gıda Sanayi İşçileri Sendikası

SAGYNBEK APSALİEV

PRESIDENT

 Pagina principala 
Gasiţi necesară organizarea sindicală ?
 Da
 Nu
 Ma abţin