Ara
Ad Soyad
:
Ülke
E-Posta Adresiniz
 
 
 

AVRASYA GIDA, TARIM, ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYONU ANATÜZÜĞÜ

MADDE 1 -: FEDERASYONUN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ

a) Federasyonun adı " AVRASYA GIDA, TARIM, ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYONU"dur. Kısaca “AGTİF” olarak anılır.

b) Federasyonun adresi ve Merkezi Tekgıda-İş Sendikası Konaklar Sok. No:1 4.Levent/İstanbul Türkiye’dir. Adres değişikliğine, ilgili mercilere bilgi verilmek kaydı ile Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 - : FEDERASYONUN HEDEF VE PRENSİPLERİ

Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu, insan hakları, Sendikal hürriyet, demokrasi ve sosyal adaletin tesisine çalışan gıda, tarım, orman ve turizm işçileri sendikalarının Uluslararası kuruluşudur.

Federasyona üye olan sendikalar, Federasyonun ana prensiplerine bağlı kalmak kayıt ve şartı ile kendi tüzüklerine göre faaliyetlerinde serbesttirler.

Avrasya Bölgesi’nde birden fazla ülkede işyeri olan şirketlere yönelik olarak Federasyon üyeleri ortak örgütlenme ve toplu pazarlık yapmayı hedeflemektedirler. Üye sendikaların bu hedefe ulaşmasını sağlamak için ortak örgütlenme stratejilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Federasyon, örgütlenme hakkının, sınır ötesi eylemleri de kapsayan grev hakkının, toplu sözleşme hakkının ihlal edildiği durumları açığa çıkartır ve bu ihlalleri sona erdirmek için uluslararası dayanışmayı harekete geçirir.

Federasyon: Dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı ve dini ne olursa olsun gıda, tarım, orman ve turizm işkolunda çalışmakta olan işçileri etkileyen ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik ve politik sorunlarda işçilerin görüşlerini Uluslararası platformlarda dile getirmekle görevlidir.

Federasyon, bütün üye sendikaların işbirliği ve dayanışması ile gıda, tarım, orman ve turizm işçilerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla işçilerin iş emniyetini, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamaya çalışır. Çalışanın temel değer durumuna getirilmesini asli şart olarak kabul eder.

İşçilerin sosyal gelişmeleri bakımından yapmakta olduğu mücadelesinde federasyon, bölgesel barış, hürriyet ve self-determinasyon için çalışır. Federasyon demokratikleşme çabalarında, üye sendikaları teşvik etmek ve desteklemek maksadıyla her çeşit feodal zihniyet, askeri dikta, emperyalizm ve iktisadi sömürüyle mücadelede olduğu kadar, endüstrileşmiş ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki sosyal, ekonomik farkı da yok etmeye çalışır.

MADDE 3 - : FEDERASYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE AMACI

Federasyon hedeflerine ulaşmak maksadıyla, sermayenin ulus ve dünya çapında merkezileşmesi ve ekonomilerin bütünleşmesi çerçevesinde, işçilerin menfaatlerini etkili bir şekilde temsil edebilecek ve geliştirebilecek kuvvetli bir bölgesel sendikal hareketi kurmaya çalışmaktadır. Federasyon bütün üye sendikaların işçileri için insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyine ulaşma, demokratik, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak hususundaki çabalarını destekler. Federasyonun esas rolü sendikalarla, işverenler veya onların temsilci kuruluşları arasında yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde işçiler için sosyal güvenlik ve sürekli kalkınma sağlamaktır. Bu sebeple Federasyon bütün işçiler için, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve hürriyetlerin teminini üye sendikalardan talep eder. Federasyon bir taraftan kendi bağımsızlığını korurken diğer taraftan diğer Uluslararası bağımsız, demokratik işçi sendikaları teşkilatları ile her türlü müşterek menfaat sorunlarında da birlik ruhu içinde işbirliği yapar.

MADDE 4 - : FEDERASYONUN YETKİ VE FAALİYETLERİ

a) Her yerde özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ve işçi sendikalarının varlıklarını sürdürebilmek için mücadele verdikleri ülkelerde gıda, tarım, orman ve turizm işçilerinin teşkilatlanma faaliyetlerini ve Avrasya Bölgesi’nde birden fazla ülkede işyeri olan şirketlere yönelik bölgesel düzeyde örgütlenme ve toplu pazarlık sürecini yürütmek veya desteklemek.
b) Gıda, tarım, orman ve turizm işçilerini ilgilendiren, günümüz Uluslararası sendikal, sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek.
c) Öncelikleri ve programları tayin ve tespit etmek maksadıyla bilgi ve materyal alış-verişinde bulunmak ve keza koordine edilen işlemleri yürürlüğe sokmak.
d) Ekonomik ve sosyal ihtilaflarda, üye sendikalara menfaati bakımından manevi ve mali destek sağlamak ve diğer elverişli dayanışma unsurlarını kullanmak.
e) Uluslararası isçi teşekkülleriyle müşterek menfaatlerde işbirliği yapmak.
f) Uluslararası ilkelerin üye sendikalar vasıtasıyla uygulanmasını sağlamak. Yukarıdaki bentlerde belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla, Federasyon bir dayanışma fonu oluşturur.
g) Federasyon diğer Uluslararası kuruluşlarda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda etkin çalışmalar yapar.

MADDE 5 - : FEDERASYON ÜYELİĞİ
a) Tam üyelik : Federasyona, Avrasya bölgesinde kurulu gıda, tarım, orman ve turizm işçilerinin kurduğu gıda, tarım, orman ve turizm sendikaları üye olabilirler. Federasyona üye olmak isteyen sendikalar Federasyona yazılı müracaatta bulunurlar. Başkanlar Kurulu ilgili başvuruyu Genel Kurul'un onayına sunar.
b) Gözlemci üyelik : Üyelik başvurusunda bulunup da üyeliğe hemen kabul edilmeyen sendikaların üyelikleri gözlemci üyelik olarak devam ettirilir. Tam üyelik gerçekleştirildikten sonra gözlemci üyelik kaldırılır. Gözlemci üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 6 -: ÜYELİKTEN İSTİFA
Federasyondan istifa takvim yılı sonundan 6 ay önce yazılı olarak ihbar yapmak suretiyle olur. İstifa takvim yılı sonunda yürürlüğe girer.

MADDE 7 - : ÜYELİKTEN İHRAÇ
Üye Sendika
a) Tebliğ edilmesine rağmen iki yıllık aidatını ödemede gecikirse
b) Federasyon ilke ve menfaatlerine aykırı davranırsa Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla ihracına karar verilebilir.
Verilen ihraç kararına müteakip Genel Kurul'da itiraz olunabilir.

MADDE 8 - : FEDERASYONUN RESMİ ORGANLARI

1. Federasyon Genel Kurulu
2. Başkanlar Kurulu
3. Federasyon Yönetim Kurulu
4. Federasyon Sekreterliği
5. Federasyon Disiplin Kurulu
6. Federasyon Denetim Kurulu

MADDE 9 - : FEDERASYON GENEL KURULU
Federasyon Genel Kurulu, teşekkülün en üst karar ve denetim organıdır. Genel Kurul en geç dört senede bir yapılır. Genel Kurulun yapılacağı yer, gün, ve saati Federasyon Yönetim Kurulu belirler.
Genel Kurul gündemi en az üç ay önceden üyelere bildirilir. Genel Kurul hazırlıkları Genel Sekreter tarafından yaptırılır. Genel Kurula getirilecek olan raporlar ve önergeler Genel Kurul toplanmadan 3 ay önce Genel Sekreter tarafından bütün üye teşkilatlara bildirilir. Üye teşkilatlar ve Yönetim Kurulu önerge vermeye yetkilidir.
Genel Kurul Federasyona üye olan gıda, tarım, orman ve turizm işçileri sendikalarının temsilcilerinden oluşur. Her sendika temsilci sayısını kendisi tayin ve tespit eder ve masraflarını karşılar. Temsilci kendi teşkilatına ait başka bir temsilciyi temsil edebilir. Her ülke üye teşkilatlardan bir üye ile Genel Kurul'da temsil edilir. Genel Kurul, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Federasyona yıllık aidatlarını ödeyen her üye teşkilatların Genel Kurulda oy kullanma hakları vardır. Oy kullanacak temsilci sayısı ödenen yıllık aidat miktarına göre belirlenir.
Genel Kurulda yalnız gündemdeki konular görüşülebilir. Gündeme yeni madde eklenmesine katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ile karar verilebilir.
Genel Kurulun daha iyi hazırlanmasını sağlamak maksadıyla Federasyon Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar kurulabilir. Komisyonların kurulmasında üyeler adil olarak temsil edilir. Komisyonlar Genel Kurul başlamadan çalışmaya başlayabilir. Komisyonların nihai onayı Genel Kurula aittir.

MADDE 10 - : GENEL KURUL KARAR NİSABI

Genel Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Ancak Tüzük değişikliklerinin yapılması için üçte iki çoğunluğa gerek vardır. Federasyon Genel Başkanı ve Genel Sekreteri de basit çoğunlukla seçilir.

MADDE 11 - : GENEL KURULUN GÖREVLERİ
Genel Kurulun başlıca görevleri
a) Organların seçimi (Başkanlar Kurulu Seçimi)
b) Tüzük değişikliği
c) Önerge ve raporların görüşülmesi
d) Federasyon bütçesinin kabulü
e) Federasyon feshine karar verme
f) Federasyon merkez yönetim kuruluna gayrimenkul ve menkul alım satımı konusunda yetki verilmesi

MADDE 12 - : BAŞKANLAR KURULU
Başkanlar Kurulu, üye sendikaların Genel Başkan ve Genel Sekreterlerinden oluşur. Kurul yılda en az iki defa toplanır. Gerekli hallerde bu toplantı süresi arttırılabilir.

MADDE 13 - : BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Federasyonun iki Genel Kurulu arasındaki faaliyetlerine ilişkin konularda genel politikaları belirler. Komisyonlar tarafından hazırlanan raporların Genel Kurula intikalini sağlar.
b) Çeşitli sorunların etüt edilmesi maksadıyla komisyonlar oluşturmak.
c) Gerekli gördüğü hallerde Tüzük değişikliği için Genel Kurula sunulmak üzere öneriler hazırlar.

MADDE 14 - : YÖNETİM KURULU
a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, Başkan, dört Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı Sekreter, Sekreter Yardımcısı ve …………… üye olmak üzere toplam …….. kişiden teşekkül eder.
b) Üye teşkilatların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarında katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapar, bölgesel düzeyde örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesini organize eder. Bölgesel düzeyde sosyal politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
c) Üye teşkilatlara sendikal, kültürel, folklorik ve sportif konularda projeler hazırlar, bunları hayata geçirmek için çalışmalar yapar.
d) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mallar almaya, mülk edinmeye, kiralamaya ve bunlardan ihtiyaç dışı olanların satmaya ve kiraya vermeye yetkilidir.
e) Genel Kurulca alınan kararları ve Başkanlar Kurulunca belirlenen faaliyetleri yürütür, yönetimin organizasyonu yönünde mali ve idari kararlar alır.
f) Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu'nu simgeleyen bir amblem ve mühür hazırlattırıp banka hesabı açtırmak üzere Federasyonun tüzel kişilik kazanmasından sonra çalışmalar yapar.

MADDE 15 - : FEDERASYON SEKRETERLİĞİ
Federasyon Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcıları ve yürütülecek işler için gerekli olan personelle birlikte Genel Sekreterden oluşur. Genel Sekreter, Federasyon tarafından alınan kararların icrasından sorumludur. Her zaman Federasyonun menfaatlerini ön planda tutar, Federasyonu en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Genel Sekreter çalışmaların Yönetim Kurulunun aldığı mali ve idari kararlar doğrultusunda yürütür.

MADDE 16 - : DENETLEME KURULU
Başkanlar Kurulu tarafından Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olmayanlar arasından yedi kişiden ibaret murakıp üyeler seçilip, Genel Kurulun onayına sunulur. Bu Kurul her yıl İcra Kurulunun hesaplarını inceleyerek karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

MADDE 17 - : BÖLGESEL BÜROLAR
Birden fazla teşkilatı Federasyona üye olan ülkelerde ve gerekli görülen bölgelerde Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bölgesel bürolar kurulabilir. Bu büroların çalışma esaslarını Federasyon Yönetim Kurulu belirler.
Söz konusu komisyonların masraflarını ilgili ülke veya bölgedeki teşkilat karşılar.

MADDE 18 - : FEDERASYONUN GELİRLERİ
a) Üye sendikalardan alınan yıllık üyelik aidatı. Üyelik aidatının miktarını üye sendikaların mali durumunu dikkate alarak İcra Kurulu her sendika üyesi için yıllık 0.25 ile 0.50 amerikan doları arasında belirler.
b) Malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar.
c) Gönüllü yardımlar.
d) Çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirler.

MADDE 19 - : ÜYELİK AİDATI
Üyelik aidatı ilgili sendikanın bir önceki yıl sonunda ki üye sayısı esasına göre her yılın ilk yarısında ödenir. Üye sendikanın her bir üyesi için alınacak miktarı yıllık olarak Federasyon Yönetim Kurulu belirler.

MADDE 20 - : FEDERASYONUN GİDERLERİ
Federasyon amaçları doğrultusunda çalışmaların giderlerini Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile karşılayabilir.
Eğitim, teşkilatlanma, grev ve sosyo-kültürel çalışmaları organize etmek için üye kuruluşlarının talebi ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile harcamalar yapabilir.
Bu tür faaliyetlerin organizesi için yapılan seyahat masrafları Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile karşılanabilir.

MADDE 21 - : FEDERASYONUN FESHİ

Federasyonun feshine ancak Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Genel Kurulda fesih kararı verilebilmesi için üçte iki çoğunluk aranır. Biriken fonların nasıl sarf edileceği yine Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 22-:YÜRÜRLÜK
Bu Tüzük Federasyon tüzel kişilik kazandığı anda derhal yürürlüğe girer.

MADDE 23 - : KURUCU ÜYELER
TÜRKİYE
TEKGIDA-İŞ
MUSTAFA TÜRKEL
GENEL BAŞKAN

TOLEYİS
CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN

ŞEKER-İŞ
İSA GÖK
GENEL BAŞKAN

TARIM-İŞ
BEDRETTİN KAYKAÇ
GENEL BAŞKAN

ORMAN-İŞ
BAKİ YÜKSEL
GENEL BAŞKAN

MAKEDONYA
SUTKOZ
ZORAN GEORGİJEVSKİ
PRESIDENT

AGRO- SİNDİKAT
ZİVKO DANEVSKİ
PRESIDENT

SARAYBOSNA
PPDIVUT
DR.MEHMET AVDAGİÇ
PRESIDENT

KOSOVA
BSPK
HAXHİ ARİFİ
BAŞKAN

ROMANYA
CERES

AGROSTARRO
NİCULAE STEFAN
PRESIDENT

AGRO-FRATIA
GEORGESCU IOAN
PRESIDENT

KARADAĞ
Confederation of Trade Unions of Montenegro International Department
CEDE MİLİNİÇ
PRESIDENT

Trade Unions of Agrıculture Food And Tobacco Industry Montenegro
VESELİN IVANOVIC
PRESIDENT

SIRBİSTAN
Autonomous Union of Catering and Tourism of Serbia
RADAN MİLANOVİC
PRESIDENT

AZERBAYCAN
Azerbaycan Kent Tasarrufatı(Tarım) Ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası
Agrıculture And Food Industry Workers’ Trade Unıon Of Azerbaıjan
TOFİG GULİYEV
PRESIDENT

GÜRCİSTAN
Gürcistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası
URUMMELAŞVİLİ ROBERT GEORGİEVİÇ
PRESIDENT

ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Tarım ve gıda Sanayisi İşçileri Sendikası
ŞEMSİ İSAMBAYEV
PRESIDENT

TACİKİSTAN
Tacikistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası
MİRALİ SAFAROV
PRESIDENT

KIRGIZİSTAN
Kırgizistan Gıda Sanayi İşçileri Sendikası
SAGYNBEK APSALİEV
PRESIDENT
 Ana Sayfa  
Sendikal Örgütlenmeyi Ihtiyaç Olarak Görüyormusunuz ?
 Evet
 Hayir
 Fikrim yok